Stoðþjónusta

Sérfræðiþjónusta í grunnskólum

Skólaþjónusta Árborgar sinnir sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu. Deildarstjóri stoðþjónustu er tengiliður við skólaþjónustuna.  Allar umsóknir vegna  sérfræðiþjónustu og greininga fara í gegnum tengiliðinn.  Foreldrar geta haft frumkvæði að athugunum og er bent á að hafa samband við umsjónarkennara eða deildarstjóra stoðþjónustu sem fyrsta skref. Deildarstjóri stoðþjónustu og foreldrar þurfa að skrifa undir allar beiðnir um sérfræðiþjónustu. Mikilvægt er að farið sé með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Stoðþjónusta
Stoðþjónusta við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri er samheiti yfir stuðningskerfi sem styður við almenna kennslu innan skólans. Stoðþjónusta getur falist í ráðgjöf til kennara varðandi kennslu eða annað er snýr að nemendum. Helstu verkefni stoðþjónustu snúa þó að nemendum og varða kennslu og stuðning til lengri eða skemmri tíma og/eða mat á stöðu þeirra.

Skólinn leitast við að veita öllum nemendum sínum námstilboð við hæfi. Of er stoðþjónustan er ein af leiðum skólans til þess að komast til móts við þarfir nemenda sem af einhverjum ástæðum þurfa sérstakan stuðning í námi, tímabundið eða um lengri tíma. Stoðþjónustan getur falið í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsumhverfi, kennsluaðferðum og námsmati miðað við það sem almennt gerist og er þá kennt samkvæmt markmiðum einstaklingsáætlunar sem er einstaklingsbundin kennsluáætlun. Í einstaklingsáætlun kemur fram hvar nemandi stendur í námi, tiltekin markmið sem ætlað er að ná á skólaárinu og aðferðir sem eru notaðar til að meta hvort nemandinn hafi náð settum markmiðum.

Stoðþjónustan nær yfir sérkennslu og stuðning, námsráðgjöf og annarra sérfræðiaðstoðar og innan hennar starfa eftirfarandi aðilar:

Sérkennarar eða kennarar sem sjá um sérkennslu ýmist í hópum eða einstaklingsbundið, inni í bekk eða í sérkennslustofu. Þeir aðstoða kennara við aðlögun námsefnis og námsmats þegar þörf er á og vinna einstaklingsnámskrár og áætlanir fyrir nemendur í samvinnu við kennara og þroskaþjálfa.

Þroskaþjálfar vinna í flestum tilfellum með ákveðnum nemendum en geta einnig stutt við nemendahópa til dæmis í félagsfærniþjálfun. Þeir vinna náið með kennurum og sérkennurum að gerð einstaklingsnámskrár og áætlana fyrir nemendur.

Stuðningsfulltrúar vinna undir leiðsögn deildarstjóra, kennara og þroskaþjálfa við að styðja nemendur námslega og félagslega. Þeir vinna mest inni í bekk bæði með einstaklingum og hópum.

Námsráðgjafi  stendur  vörð um velferð allra nemenda, styður þá og liðsinnir í málum sem snerta nám, skólavist, framhaldsnám og starfsval. Jafnframt sinnir hann ráðgjöf til kennara.

Sérfræðingar við skólaþjónustu Árborgar koma að málefnum nemenda eftir því sem þurfa þykir.

Stoðþjónusta Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri byggirá starfsemi nemendaverndarráðs í samvinnu við fagfólk utan hans. Má þar nefna: Barnavernd Árborgar, skólaþjónustu Árborgar,  Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sem og fleiri og sér deildarstjóri stoðþjónustu um samskipti við þessa aðila fyrir hönd skólans.

 

Starfi deildarstjóra stoðþjónustu sinna Sigríður Pálsdóttir á yngra stigi og Ragna Berg Gunnarsdóttir á unglingastigi.

 

Stoðþjónustan starfar í samræmi við lög um grunnskóla, reglugerð um nemendur með sérþarfir og reglugerð um sérfræðiþjónustu í skólum. Samkvæmt þeim lögum er skóli án aðgreiningar sú stefna sem unnið er eftir við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri. Í því felst, samkvæmt reglugerð nr. 585/2010, að skólinn sé fyrir öll börn á skólaskyldualdri, sem búa á skólasvæðinu, og eru á skólaskyldualdri og að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga í erfiðleikum með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með þroskaröskun eða geðraskanir og aðrir nemendur með heilsutengda erfiðleika teljast einnig til nemenda með sérþarfir.

 

SKÓLI ÁN AÐGREININGAR

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri byggir  starf sitt meðal annars á virðingu fyrir margbreytileikanum. Kennsluaðferðir, starfsaðferðir allar og áætlanir endurspegla þessa sýn og vilja til að mæta þörfum allra nemenda.  Lögð er áhersla á að allir nemendur geti sótt skólann á einn eða annan hátt og komið til móts við ólíkar þarfir nemenda.  stefnt að því að veita nemendum skólans bestu mögulegu tækifæri til að þroskast í fjölbreyttu og skapandi námsumhverfi.

Sérkennsla

Sérkennslan er ein af leiðum skólans til að koma til móts við námsþarfir nemenda sem af einhverjum orsökum þurfa sérstakan stuðning í námi. Sérkennsla er samkvæmt skilgreiningu sérstakur stuðningur í námi fyrir nemendur sem eiga erfitt með nám vegna sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar.Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi, innan bekkjardeildar eða utan.

Grundvöllur sérkennslu er greining á námsstöðu og vanda nemandans þannig að hægt sé að velja efni og aðferðir sem skila honum sem mestum árangri. Aðrar greiningar sem að gagni koma, eftir atvikum, geta verið frá sálfræðingi, lækni, sjúkraþjálfara, talmeinafræðingi o.fl.

Framkvæmd sérkennslunnar er með fjölbreyttum hætti. Hún getur falið í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og / eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum er boðið upp á. Sérkennsla er skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel alla skólagöngu hans. Kennsla einstakra nemenda eða nemendahópa fer ýmist fram innan eða utan almennra bekkjardeilda, í námsveri eða tónmenntastofum. Hlutverk og markmið sérkennslunnar er fyrst og fremst að fylgjast með og sinna nemendum sem ekki hafa náð lágmarksfærni í íslensku og stærðfræði. Þörf fyrir sérkennslu er metin í samráði við umsjónarkennara en einnig er kannað markvisst hvort nemendur hafa náð lágmarksviðmiðum. Kennsla nemenda með annað móðurmál fellur einnig undir sérkennslu í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri.

Umsjónarkennarar láta deildarstjóra stoðþjónustu í té upplýsingar um námsframvindu þeirra sem eiga undir högg að sækja í námi og koma til hans og /eða lausnateymis óskum um sérstakan stuðning fyrir einstaka nemendur. Á hverju vori fylla umsjónarkennarar út beiðnir um sérkennslu/stuðning fyrir næsta skólaár í samráði við forráðamenn nemenda. Auk þess er allt skólaárið, til dæmis í kjölfar skimana og námsmats, hægt að vísa máli nemenda til lausnateymis og óska eftir ráðgjöf og stuðningi. Nemendur sjálfir, foreldrar og allir kennarar skólans geta óskað eftir sérkennslu, stuðningi eða að leitað sé annarra sérstakra leiða til að bæta líðan og/eða námsárangur nemenda. Foreldrar og forráðamenn eru eindregið hvattir til að hafa samband við umsjónarkennara eða deildarstjóra stoðþjónustu hafi þeir áhyggjur af námsframvindu barna sinna, félagslegum samskiptum eða líðan þeirra.

Mikilvægt er að til séu greiningar á vanda nemenda frá viðurkenndum greiningaraðilum svo að inngrip og stuðningur verði sem markvissast. Nemendum er yfirleitt vísað í lestrargreiningu við lok 3. bekkjar í kjölfar Logos skimunar, ef það er mat sérkennara, umsjónarkennara eða foreldra að þörf sé á að skoða lestrarerfiðleika nemanda frekar en gert hefur verið. Nemendum er vísað í greiningar til sálfræðinga eða annarra sérfræðinga ef ástæða þykir til að skoða aðra erfiðleika svo sem almenna námsörðugleika, einbeitingarvanda, hegðunarvanda eða vanlíðan.

Þegar metið er hvers konar úrræði/stuðningur/sérkennsla koma nemendum að mestu gagni er eftirfarandi haft til hliðsjónar:

 • Niðurstöður greininga,
 • niðurstöður skimana í læsi og stærðfræði sem lagðar eru árlega fyrir í ákveðnum árgöngum,
 • almennt námsmat, bæði símat og mat við annaskil.

Markmið allrar kennslu í skólanum eru í stórum dráttum:

 • Að styrkja jákvæða sjálfsmynd nemandans og sjálfstæði.
 • Að efla hæfni nemandans til félagslegra samskipta.
 • Að auka færni nemandans bæði í bóklegum og verklegum greinum.

Ef nemandi fylgir ekki jafnöldrum í almennri kennslu kemur sérkennsla til skjalanna. Þar er reynt að mæta þörfum nemenda með því að:

 • Styðja nemendur í að halda í við jafnaldra í námsefni árgangsins
 • Aðlaga námsefni og kröfur að hverjum og einum nemanda.

Kennslan fer ýmist fram inni í bekk þar sem því verður við komið eða nemanda er kennt einstaklingslega eða í litlum hópi utan bekkjar.

Helstu erfiðleikar sem nemendur eiga við að etja eru:

Mál/talörðugleikar.

Lestrarörðugleikar.

Skriftarörðugleikar.

Stafsetningarörðugleikar.

Stærðfræðiörðugleikar.

Tvítyngi, þarf kennslu í íslensku.

Félagsfærni.

Annað.

Einstaklingsnámskrá

Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir þá nemendur sem geta ekki af einhverjum ástæðum fylgt skólanámskrá. Uppbygging námskránna er mismunandi en allar byggja þær á  Aðalnámskrá grunnskóla, bekkjarnámskrám en fela oft í sér veruleg frávik frá þeim og taka til markmiða, inntaks og leiða fyrir ákveðið tímabil.

Einstaklingsnámskrá byggir jafnframt á viðmiðum, greinandi prófum og skimunarprófum.

Einstaklingsnámskrá tekur til námslegra og/eða félagslegra þátta, til hluta eða allra þátta skólaveru nemandans. Námsáherslur, námsefni og kennsluaðferðir eru aðlagaðar þörfum nemandans og í tengslum við líf hans. Námsmarkmið eru skýr og skilgreind og  séu eins mælanleg og kostur er. Í námskránni kemur fram hvernig nemandanum er mætt í skóla án aðgreiningar og þar skulu koma fram þær upplýsingar sem gagnlegar eru varðandi nám, skólagöngu og virka þátttöku hans. Í einstaka námsgreinum getur áherslan verið á félagslega færni en í öðrum geta markmið nemandans haft beina skörun við markmið bekkjar- og/eða skólanámskrár.

Eftirfarandi þættir eru hafðir í huga við einstaklingsnámskrárgerð:

 1. Heildaraðstæður nemandans.
 2. Mat á styrkleikum nemandans og mikilvægustu áskorunum.
 3. Teymi og/eða samstarf um nemandann við aðila innan og utan skólans, hverjir, hvernig.
 4. Nám og námsaðstæður:
 • Hindranir í námsumhverfi, hvernig draga má úr áhrifum þeirra eða ryðja þeim úr vegi.
 • Tenging við bekkjar- og aðalnámskrá.
 • Námsmarkmið og leiðir.
 • Námslegur stuðningur, í hverju felst hann.
 • Námsgögn og námsumhverfi.
 • Námsmat og mat á framvindu.
 1. Félagsstaða og félagslegt umhverfi:
 • Hindranir í félagslegu umhverfi, hvernig draga má úr áhrifum þeirra eða ryðja þeim úr vegi.
 • Félagsleg markmið og leiðir.
 • Námsgögn
 • Félagslegur stuðningur, í hverju felst hann.
 • Mat á framvindu.
 1. Endurmat og ábyrgðaraðilar.

 

Lausnateymi

Lausnateymi er starfrækt við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri og er til stuðnings kennurum og starfsfólks vegna nemenda með námserfiðleika og hegðunar- og samskiptaörðugleika.

Markmið lausnateymis er:

 • Að veita kennurum stuðning og ráðgjöf vegna nemenda með sérþarfir.
 • Að stuðla að aukinni samvinnu innan skólans varðandi lausnir fyrir umrædda nemendur.
 • Að meta þarfir nemandans með hliðsjón af margvíslegum upplýsingum um hann

Teymið veitir kennurum og öðru starfsfólki skólans ráðgjöf vegna vanda sem upp getur komið. Unnið er markvisst að lausnaleit, stig af stigi og eftir hvern fund liggja fyrir hugmyndir af lausnum sem mögulegt væri að nota og þeim komið áfram.

Kennarar senda beiðnir til lausnateymis á sérstöku eyðublaði ef þeir telja sig þurfa á aðstoð og/eða ráðgjöf að halda. Beiðnir vegna greininga á nemendum fara í gegnum lausnateymi. Lausnateymið tekur fyrir beiðnir frá kennurum. Ef ekki tekst að vinna með málið í lausnateymi er því vísað í nemendaverndarráð.

Í teyminu sitja deildarstjóri stoðþjónustu sem stýrir teyminu, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri yngra stigs, þroskaþjálfi og kennsluráðgjafi frá fjölskyldusviði Árborgar. Kennarar og aðrir eru kallaðir inn á fund þegar þurfa þykir. Fastir fundir eru í lausnateyminu a.m.k. tvisvar í mánuði. Teymið fundar oftar eða vikulega ef þurfa þykir, t.d. ef mörg mál berast.

 

Nemendateymi

Nemendateymi eru sett upp fyrir þá nemendur sem þess þurfa. Markmið með þeim er að sinna nemendum með náms-, félags- og/eða hegðunarerfiðleika til að utanumhald verði skilvirkari og öruggari. Einnig til að dreifa ábyrgð á málum nemeandans.

Hvert nemandateymi samanstendur a.m.k. af: deildarstjóra stoðþjónustu, umsjónarkennaraog foreldri.  Til viðbótar þeim koma oft að teymum  sérkennari, skólasálfræðingur, kennsluráðgjafi, ráðgjafi tvítyngdra barna, þroskaþjálfi og aðrir sérfræðingar eftir því sem þurfa þykir.

Deildarstjóri stoðþjónustu er formaður teymis, en hann getur falið öðrum stjórnanda að taka við teyminu. Hann er fundarstjóri og boðar til fundanna og ritar fundargerð á þar til gerð eyðublöð. Hann heldur einnig utan um skráningu upplýsinga. Hann sér um að fundargerðir og aðrar viðeigandi upplýsingar séu til staðar í trúnaðarmöppu nemandans.

Fundir ársins: Einn stöðufundur, einn upplýsingafundur, eftirfylgnifundir og einn lokamatsfundur. Gert er ráð fyrir að fundir séu stuttir og markvissir.

 • Stöðufundur: Hann er haldinn án foreldra. Tíminn er c.a. 45 mínútur. Þar er farið yfir greiningar og staða nemandans metin í náms- og félagslegu tilliti (hegðun, líðan, atferli, nám og tengsl). Gott er að kalla eftir upplýsingum frá sem flestum er að nemandanum koma fyrir fundinn. Upplýsingar um nemandann eru samræmdar og gerð úttekt á þeirri aðstoð sem nemandinn fær í skóla (er verið að beita réttum aðferðum í þeirri aðstoð sem boðið er upp á og er upplýsingaflæði í lagi?). Formaður teymis skráir stutta fundargerð. Fundarmenn skrifa undir fundargerð.
 • Upplýsingafundur: Allt teymið kemur saman í c.a. 40 mínútur, einnig foreldrar. Upplýsingar um nemandann eru samræmdar sem og aðgerðir heima og í skóla. Leggja skal áherslu á jákvæða og góða samvinnu. Verið sé að leita lausna um fram allt annað. Teymið setur sér markmið um hvaða árangri skal náð fyrir fyrsta eftirfylgnifund. Formaður teymis skráir stutta fundargerð og dagsetur fyrsta eftirfylgnifund. Fundarmenn skrifa undir fundargerð.
 • Eftirfyglnifundur: Allt teymið kemur saman í 30 mínútur a.m.k. einu sinni á önn. Staðan metin og markmið endurskoðuð. Dagsetja skal næsta eftirfylgnifund í lok fundar. Formaður teymis skráir stutta fundargerð. Fundarmenn skrifa undir fundargerð.
 • Lokamatsfundur: Halda skal þennan fund í skólalok og allt teymið kemur saman. Á þessum fundi er árangur vetrarins metinn og veikleikar og styrkleikar skoðaðir, eins konar uppgjör eftir veturinn. Teymið skoðar nemandann fyrir sumarið og leggur línurnar fyrir næsta haust. Formaður teymis skráir stutta fundargerð. Fundarmenn skrifa undir fundargerð.

Nemendaverndarráð
Nemendaverndarráð starfar í skólanum samkvæmt lögum. Þar sitja skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri stoðþjónustu, deildarstjóri yngra stigs, námsráðgjafi, þroskaþjálfi, hjúkrunarfræðingur, skólasálfræðingur og félagsráðgjafi frá félagsþjónustu Árborgar.
Nemendaverndarráð fjallar um öll þau mál nemenda sem þurfa sérstakrar umfjöllunar við og leitar úrræða á vandamálum er upp koma bæði námslegum og félagslegum Tilvísanir eða beiðnir um aðstoð frá kennurum eða foreldrum eru teknar fyrir á fundunum og málum vísað til réttra aðila, s.s. hjúkrunarfræðings, sálfræðings, námsráðgjafa, sérkennara eða annað. Mál sem koma inn á borð nemendaverndaráðs eru búin að fá umfjöllun í lausnateymi skólans þar sem kennarar geta lagt mál fyrir og óskað eftir því að þau verði tekin fyrir. Alltaf er haft samband við foreldra/forráðamenn áður en mál eru tekin fyrir. Skólastjóri ritar fundargerð.

Nánar er kveðið á um hlutverk, skipan og störf nemendaverndarráðs í reglugerð 584/2010

 

Móttökuáætlun nemenda með annað mál en íslensku

Umsjónarkennarinn þarf að undirbúa bekkinn undir komu nýja nemandans með því að kynna nafn hans og í einhverjum mæli upprunamenningu hans og móðurmál. Slíkt stuðlar að virðingu og áhuga og auðveldar nýja nemandanum að aðlagast nýju umhverfi og aðstæðum.

Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skal að þessir nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf.

Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Grunnskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað móðurmál en íslensku sem hluta af skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli.

Móttaka nemenda á vegum félagsmálakerfisins/fósturbarna

Í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri er lagt upp með að allir sem í skólann koma geti hafið skólagöngu eins fljótt og auðið er og að nemandi fái góða tilfinningu fyrir skólanum, skólastarfinu og fyrir starfsfólki. Þegar fósturbörn eru skráð í skólann tekur við ferli sem hefur það markmið að ýta undir jákvæða upplifun nemandans af skólanum.

 • Nemandi hefur ekki skólagöngu fyrr en allar upplýsingar um hann liggja fyrir, s.s. námsferill, mætingar, hegðunarferli og fyrri úrræði. Í reglugerð um skólagöngu fósturbarna 7. Grein kemur fram að barnaverndarnefnd skuli sjá til þess að allar nauðsynlegar persónuupplýsingar um barn séu sendar með tryggilegum hætti til viðtökuskóla eins fljótt og unnt er. Jafnframt skulu fræðsluyfirvöld í lögheimilissveitarfélagi veita upplýsingar um fyrri skólagöngu barnsins og stuðningsþarfir, ef einhverjar eru.
 • Fyrsta daginn mætir nemandi með fósturforeldri/fósturforeldrum í skólann, hittir skólastjóra, umsjónarkennara, aðra starfsmenn. Nemandinn fær leiðsögn um skólann.
 • Umsjónarkennari undirbýr komu nemandans í bekkinn.
 • Á öðrum degi mætir nemandi með fósturforeldri/fósturforeldrum í skólann, hittir umsjónarkennara og bekkjarfélaga og situr eina til tvær kennslustundir. Viðvera fer eftir aldri og aðstæðum barnsins allt frá einni tveimur kennslustundum í hálfan/heilan dag.
 • Stefnt skal að því að nemandinn hefji námið við skólann á þriðja degi. Ef umsjónarkennari/sérkennari telur þörf á lengri undirbúningstíma en gefinn er hér að ofan getur hann óskað eftir því við skólastjóra eða deildarstjóra.
 • Að öðru leyti á almenn móttökuáætlun skólans við.

  

Móttökuáætlun nemenda með sérþarfir

Í 9. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 segir: Auk almennrar móttökuáætlunar samkv. 16. gr. laga um grunnskóla skulu grunnskólar útbúa móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir. Í slíkri áætlun skal m.a. gera grein fyrir samstarfi innan skólans, skipulagi kennslunnar, aðbúnaði, aðstöðu, notkun hjálpartækja, skipulagi einstaklingsnámskrár, kennsluháttum og námsmati, hlutverki umsjónarkennara, sérkennara og annarra fagaðila innan skólans og samstarfi við foreldra. Tilgreina skal áform  skólans um stuðning við nemendur með sérþarfir. Nemendur eru hvattir til félagslegrar þátttöku og virkni í skólasamfélaginu, svo sem í félagslífi og tómstundastarfi skólans. Í slíkri áætlun skal einnig gera grein fyrir samstarfi við aðila utan skólans. Deildarstjóri sérkennslu leitar eftir að allar skýrslur frá sérfræðingum komi í skólann og eins að fá upplýsingar frá þeim skóla/leikskóla sem barnið kemur frá. Deildarstjóri sérkennslu í samvinnu við umsjónarkennara sér til þess að aðrir kennarar sem koma að nemandanum fái viðeigandi upplýsingar um nemandann. Einnig að kynna nemandann fyrir starfsfólki á starfsmannafundi.

Samstarf og skipulag kennslunnar, einstaklingsnámskrár, kennsluhættir og námsmat.

Deildarstjóri sérkennslu hefur umsjón með móttöku nemenda með sérþarfir í skólann og ber ábyrgð á samstarfi við umsjónarkennara, sérkennara og foreldra. Ef nemandi er í sérkennslu helming skólatíma síns gæti sérkennari verið valinn sem umsjónarkennari barnsins. Sérkennari og deildarstjóri sérkennslu í samvinnu við kennara og foreldra bera ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa þar sem tekið er mið af greiningum/þroskamati viðkomandi nemenda, óskum foreldra og mati starfsmanna á hverjum tíma. Í einstaklingsnámskrá skal koma fram í hverju námsaðlögun nemandans felst (helstu námsmarkmið, námsaðstæður, námsefni og námsmat). Kennslan getur farið fram með eða án stuðnings í almennum bekk, sérkennslu í litlum hópi eða einstaklingskennslu utan bekkjar. Námsmat miðast við að fylgjast með hvernig nemanda tekst að mæta markmiðum einstaklingsnámskrár og örva nemendur til framfara. Vitnisburður er bæði með bókstöfum og einnig fylgir umsögn til hvatningar og stuðnings. Nemendur með sérþarfir fá vitnisburð birtan með svipuðum hætti og aðrir nemendur skólans, en þar kemur fram hver aðlögun þeirra er.

Notkun hjálpartækja

Ef nemandi þarf á hjálpartækjum að halda við nám sitt verður leitað allra leiða til að hafa þau tiltæk til náms. Hér getur verið um að ræða tölvur, ýmis gagnvirk forrit, smáforrit o.fl.

Aðbúnaður og aðstaða

Leitast er við að hafa fjölbreytt úrval námsgagna og nýta tölvur og tölvuforrit til náms, eftir því sem við á. Leitast er við að hafa námsumhverfi sem best hæfir nemandanum hverju sinni.